[x] CLOSE
Powered by MAXSITE 1.10  • 01การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
6 / พ.ย. / 2559
เอกสารการประชุมเสวนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

          

เอกสารการประชุมเสวนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ

อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
เอกสารการประชุมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21
10 / ก.ค. / 2559
เอกสารการประชุมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21

          

เอกสารการประชุมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21

ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม   ( อ่านต่อ...

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
การจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 โรงเรียนนำร่อง
17 / ม.ค. / 2559
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

          

เอกสารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 7 ครั้ง.
การจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 โรงเรียนนำร่อง
13 / พ.ย. / 2558


          

เอกสารการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในโครงการนำร่อง สพม. 21

อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
คลังงานวิจัย
2 / ต.ค. / 2558
การประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดในการสืบค้นข้อมูล

          

   ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าหากสามารถประยุกต์คิวอาร์โค้ดมาช่วยในการสืบค้นข้อมูล  โดยที่นักเรียนพบเห็นข้อมูลที่ติดตามป้ายประชาสัมพันธ์  แหล่งเรียนรู้  หรือบริเวณอื่นๆ ภายในโรงเรียน  เพียงใช้โทรศัพท์มือถือสแกนคิวอาร์โค้ด  สาม อ่านต่อ...

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
แผนปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนศตวรรษที่ 21
6 / ส.ค. / 2558
แผนปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนศตวรรษที่ 21

          

แผนปฏิบัติการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21  เป็นแผนปฏิบัติการนิเทศตามการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 7 โมดูล 

อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 3 ครั้ง.
คลังแผนการจัดการเรียนรู้
6 / ก.ค. / 2558
ผลงานการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 โดยใช้แหล่งเรียนรู้โรงเรียนวัดจัทนรังสีวราราม

          

ผลงานการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21  โดยใช้แหล่งเรียนรู้โรงเรียนวัดจัทนรังสีวราราม

อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
เอกสารตัวอย่างการถอดประสบการณ์การจัดการศึกษาที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
29 / เม.ย. / 2558
การจัดการศึกษาที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

          เอกสารการถอดประสบการณ์การจัดการศึกษาที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
แผนยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
29 / เม.ย. / 2558
รายงานผลการดำเนินงานแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก สพม. 21

          รายงานการดำเนินงานตามแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก 28 โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ปีการศึกษา 2557 อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
เอกสารรายงานแผนการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ
23 / ม.ค. / 2558
ตัวอย่างเอกสารการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

          

      จากการนิเทศติดตามผลการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๓ มกราคม ๒๕๕๘  กิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามรู อ่านต่อ...

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.
รายงานการนิเทศ
22 / ธ.ค. / 2557
เอกสารการเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนในโครงการ

          

เอกสารการเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนในโครงการ

อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 4 ครั้ง.
รายงานการนิเทศ
21 / ธ.ค. / 2557
สรุปรายงานการนิเทศ

          

รายงานแผนการดำเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ ๒๕๕๗

อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.
คลังความรู้ทั่วไป
20 / ต.ค. / 2557
การบูรณาการแหล่งเรียนรู้

          

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการแหล่งเรียนรู้ พัฒนาทักษะศตวรรษที่ ๒๑ และให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองต่อยอดความรู้ที่เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.
คลังความรู้ทั่วไป
25 / ก.ค. / 2557
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยา

          

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 

อำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบททั่วไปของโครงการและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน  ประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการเกี่ยวกับความต้อ อ่านต่อ...

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 58 ครั้ง.
นิเทศการศึกษา
1 / ก.ค. / 2557
รายงานการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

          

รายงานการดำเนินการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 36 โรงเรียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ปีการศึกษา 2556

อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
รายงานการนิเทศ
8 / มิ.ย. / 2557
รายงานการนิเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2

          

รายงานผลการนิเทศเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
คลังความรู้ทั่วไป
6 / พ.ค. / 2557
การพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ

          การเขียนงานวิจัยสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชาจิตรกรรมไทย อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
รายงานการนิเทศ
19 / เม.ย. / 2557
รายงานการนิเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2

          

รายงานผลการนิเทศเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
คลังงานวิจัย
26 / มี.ค. / 2557
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการสอนเชิงประสบการณ์ประกอบการเรียนแบบกลุ่มรวมมือ (Cooperative Learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

          เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการสอนเชิงประสบการณ์ประกอบการเรียนแบบกลุ่มรวมมือ (Cooperative Learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 5 ครั้ง.
คลังฺBest Practice
4 / ม.ค. / 2557
ถอดบทเรียนผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์

          ผลสำเร็จจากการปฏิบัติง อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


     ""ศูนย์พัฒนาวิชาการ และบริหารจัดการความรู้ สพม.21" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูในสังกัด สพม.21 ซึ่งได้นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของคณะครูอาจารย์ทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียน หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "ศูนย์พัฒนาวิชาการ และบริหารจัดการความรู้ สพม.21" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่คณะครูอาจารย์ทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "ศูนย์พัฒนาวิชาการ และบริหารจัดการความรู้ สพม.21""