[x] CLOSE
Powered by MAXSITE 1.10


เอกสารรายงานแผนการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ
23 / ม.ค. / 2558
ตัวอย่างเอกสารการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

          

      จากการนิเทศติดตามผลการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๓ มกราคม ๒๕๕๘  กิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามรู อ่านต่อ...

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.
รายงานการนิเทศ
22 / ธ.ค. / 2557
เอกสารการเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนในโครงการ

          

เอกสารการเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนในโครงการ

อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 3 ครั้ง.
รายงานการนิเทศ
21 / ธ.ค. / 2557
สรุปรายงานการนิเทศ

          

รายงานแผนการดำเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ ๒๕๕๗

อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.
คลังความรู้ทั่วไป
20 / ต.ค. / 2557
การบูรณาการแหล่งเรียนรู้

          

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการแหล่งเรียนรู้ พัฒนาทักษะศตวรรษที่ ๒๑ และให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองต่อยอดความรู้ที่เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.
คลังความรู้ทั่วไป
25 / ก.ค. / 2557
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยา

          

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 

อำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบททั่วไปของโครงการและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน  ประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการเกี่ยวกับความต้อ อ่านต่อ...

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 58 ครั้ง.
นิเทศการศึกษา
1 / ก.ค. / 2557
รายงานการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

          

รายงานการดำเนินการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 36 โรงเรียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ปีการศึกษา 2556

อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
รายงานการนิเทศ
8 / มิ.ย. / 2557
รายงานการนิเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2

          

รายงานผลการนิเทศเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
คลังความรู้ทั่วไป
6 / พ.ค. / 2557
การพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ

          การเขียนงานวิจัยสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชาจิตรกรรมไทย อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
รายงานการนิเทศ
19 / เม.ย. / 2557
รายงานการนิเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2

          

รายงานผลการนิเทศเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
คลังงานวิจัย
26 / มี.ค. / 2557
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการสอนเชิงประสบการณ์ประกอบการเรียนแบบกลุ่มรวมมือ (Cooperative Learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

          เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการสอนเชิงประสบการณ์ประกอบการเรียนแบบกลุ่มรวมมือ (Cooperative Learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 5 ครั้ง.
คลังฺBest Practice
4 / ม.ค. / 2557
ถอดบทเรียนผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์

          ผลสำเร็จจากการปฏิบัติง อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.
คลังฺBest Practice
2 / ธ.ค. / 2556
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับศิลปะเพื่อเด็กด้อยโอกาส

          

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการจัดการเรียนรู้สู่ความยั่งยืน อ่านต่อ...

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 10 ครั้ง.
คลังฺBest Practice
14 / ก.ย. / 2556
การเขียน Webpage ประเภท Text Editor

          ถอดบทเรียนผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ นายสุวิทย์ ดวงดี โรงเรียนท่าบ่อ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
รูปแบบการนิเทศการสอน
14 / ก.ย. / 2556
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดบึงกาฬ)

          การถอดบทเรียนรูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศูนย์พัฒนาวิชกาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ผลงานนี้เป็นตัวอย่างสำหรับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 18 ศูนย์ ได้เรียนรู้ร่วมกัน อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
รูปแบบการนิเทศการสอน
14 / ก.ย. / 2556
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียน ปากคาดพิทยาคม โดยใช้ข้อสอบ O-Net 3 ปีย้อนหลัง

          

การถอดบทเรียนรูปแบบการนิเทศการสอนโรงเรียนปากคาดพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
คลังงานวิจัย
14 / ก.ย. / 2556
การถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดีรูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

          เทคนิคการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนนาหนังพัฒนาศึกษา อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
คลังฺBest Practice
14 / ก.ย. / 2556
การถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดีรูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

          
การถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดีรูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร
ชื่อผลงาน การส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ผลงานนี้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวอย่างการถ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.
คลังฺBest Practice
13 / ก.ค. / 2556
ตัวอย่างการเขียนวิธีปฏิบัติที่ดีลงเว็บไซต์ KM สพม.21

          ตัวอย่างการเขียนวิธีปฏิบัติที่ดีลงเว็บไซต์ KM สพม. 21

อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
คลังฺBest Practice
9 / มิ.ย. / 2556
ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดีรูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสพม.๒๑

          

ถอดบทเรียนรูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต อ่านต่อ...

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
คลังความรู้ทั่วไป
9 / พ.ค. / 2556
94.29% เด็กเตรียมฯ คว้าที่1 Admissions 56

          ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อ่านต่อ...
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


     ""ศูนย์พัฒนาวิชาการ และบริหารจัดการความรู้ สพม.21" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูในสังกัด สพม.21 ซึ่งได้นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของคณะครูอาจารย์ทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียน หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "ศูนย์พัฒนาวิชาการ และบริหารจัดการความรู้ สพม.21" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่คณะครูอาจารย์ทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "ศูนย์พัฒนาวิชาการ และบริหารจัดการความรู้ สพม.21""