[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
  
 
เว็บแมงมุม สพม.๒๑wipaphun.com


คลังงานวิจัย
26 / มี.ค. / 2557
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการสอนเชิงประสบการณ์ประกอบการเรียนแบบกลุ่มรวมมือ (Cooperative Learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

          เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการสอนเชิงประสบการณ์ประกอบการเรียนแบบกลุ่มรวมมือ (Cooperative Learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 5 ครั้ง.
คลังฺBest Practice
4 / ม.ค. / 2557
ถอดบทเรียนผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์

          ผลสำเร็จจากการปฏิบัติง อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
คลังฺBest Practice
2 / ธ.ค. / 2556
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับศิลปะเพื่อเด็กด้อยโอกาส

          

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการจัดการเรียนรู้สู่ความยั่งยืน อ่านต่อ...

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 8 ครั้ง.
คลังฺBest Practice
14 / ก.ย. / 2556
การเขียน Webpage ประเภท Text Editor

          ถอดบทเรียนผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ นายสุวิทย์ ดวงดี โรงเรียนท่าบ่อ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
รูปแบบการนิเทศการสอน
14 / ก.ย. / 2556
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดบึงกาฬ)

          การถอดบทเรียนรูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศูนย์พัฒนาวิชกาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ผลงานนี้เป็นตัวอย่างสำหรับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 18 ศูนย์ ได้เรียนรู้ร่วมกัน อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
รูปแบบการนิเทศการสอน
14 / ก.ย. / 2556
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียน ปากคาดพิทยาคม โดยใช้ข้อสอบ O-Net 3 ปีย้อนหลัง

          

การถอดบทเรียนรูปแบบการนิเทศการสอนโรงเรียนปากคาดพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
คลังงานวิจัย
14 / ก.ย. / 2556
การถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดีรูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

          เทคนิคการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนนาหนังพัฒนาศึกษา อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
คลังฺBest Practice
14 / ก.ย. / 2556
การถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดีรูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

          
การถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดีรูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร
ชื่อผลงาน การส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ผลงานนี้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวอย่างการถ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
คลังฺBest Practice
13 / ก.ค. / 2556
ตัวอย่างการเขียนวิธีปฏิบัติที่ดีลงเว็บไซต์ KM สพม.21

          ตัวอย่างการเขียนวิธีปฏิบัติที่ดีลงเว็บไซต์ KM สพม. 21

อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
คลังฺBest Practice
9 / มิ.ย. / 2556
ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดีรูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสพม.๒๑

          

ถอดบทเรียนรูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต อ่านต่อ...

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
คลังความรู้ทั่วไป
9 / พ.ค. / 2556
94.29% เด็กเตรียมฯ คว้าที่1 Admissions 56

          ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อ่านต่อ...
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 1 ครั้ง.
คลังความรู้ทั่วไป
7 / พ.ค. / 2556
ดาราวัยรุ่น : แบ่งเวลาเรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

          แบ่งเวลาเรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 2 ครั้ง.
คลังความรู้ทั่วไป
11 / เม.ย. / 2556
เสริมคิดคณิตศาสตร์

          เสริมคิด  คณิตศาสตร์  ระดับช่วงชั้นที่ 3  ตัวอย่างแบบทดสอบคณิตศาสตร์  (ปี พ.ศ. 2549 -2550) อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
คลังความรู้ทั่วไป
5 / เม.ย. / 2556
มาตรฐานการเรียนร่วมเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕

          มาตรฐานการเรียนร่วมเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๕  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
8 / ก.พ. / 2556
หน่วยการจัดการเรียนรู้ต้นแบบ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ.หนองคาย

          หน่วยการเรียนรู้ต้นแบบศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 3 ครั้ง.
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้จังหวัดหนองคาย
4 / ก.พ. / 2556
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

          ตัวอย่างรายผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
3 / ก.พ. / 2556
หน่วยการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

          หน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาขีพและเทคโนโลยี อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
3 / ก.พ. / 2556
หน่วยการเรียนรู้เคมี

          หน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ (เคมี) อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
3 / ก.พ. / 2556
หน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

          

หน่วยการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต้นแบบโรงเรียนน้ำสวยวิทยา

อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
3 / ก.พ. / 2556
หน่วยการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

          หน่วยการเรียนรู้ต้นแบบกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>