[x] CLOSE
Powered by MAXSITE 1.10  • 01


คลังความรู้ทั่วไป
    เรื่อง : การพัฒนาคุณภาพนักเีรียน

เจ้าของผลงาน : Krujet
ศุกร์ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555
เข้าชม : 1917    จำนวนดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.

เนื้อหา :

 

จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน

 

 จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   เรื่อง การดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา  ในทศวรรษที่ สอง (พ.ศ. 25522561 )  เมื่อ 22 ตุลาคม 2553  โดย รัฐมนตรีฯกระทรวงศึกษาธิการ  (นายชินวร ณ์ บุณยเกียรติ)  เป้าหมายปฏิรูปทศวรรษที่สอง   กระทรวงศึกษาประกาศ   จุดเน้น และแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช 2551  ทุกโรงเรียน ต้องพัฒนาผู้เรียน ให้มีความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะ   ที่เป็นจุดเน้นแต่ละระดับชั้น  เพื่อ การประกันความมั่นใจ ต่อสาธารณชน 3 ด้าน ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร 51 สู่เป้าหมายปฏิรูปการศึกษา  ในทศวรรษที่สอง

 

จุดเน้น  ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะ   ความสามารถ ทักษะ ( 8 )

  ๐ ไทย   อ่านออก     เขียนได้    อ่านคล่อง      เขียนคล่อง

  ๐ คณิต   คิดเลขเป็น     คิดเลขคล่อง

  ๐ การคิด        คิดพื้นฐาน        คิดขั้นสูง

  ๐ ทักษะชีวิต

  ๐ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

  ๐ การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

  ๐ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อแก้ปัญหา

  ๐ ภาษาต่างประเทศ

 

ผลของการดำเนินงาน ( ระยะ1) ภาค 2 / 2553

  1. มีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลตามจุดเน้นฯ

   2. มีแผนพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น

   3. มีทะเบียนแหล่งเรียนรู้( นอกห้องเรียน )

  4. ปรับตารางเรียน/ออกแบบกิจกรรมตลอดแนว

   5. มีและใช้หน่วยการเรียนรู้ทั้งใน และนอกห้องเรียน

   6. มีและใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่เน้นการ

     ประเมินตามสภาพจริง

 

 

 

ระยะ 3 สานต่อองค์ความรู้ ภาค2/2554

       ๐ จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน ร.ร./เครือข่าย

        ๐ ครูนำผลแลกเปลี่ยนมาปรับปรุง พัฒนา  หน่วย สื่อ/นวัตกรรม       

        ๐ ครูนำการปรับปรุงพัฒนาไปใช้จัดการเรียนรู้

        ๐ ส่งเสริมครูทำวิจัยชั้นเรียน รายงานวิจัย/ผล

        ๐ ส่งเสริมต่อยอดการวิจัยชั้นเรียน

ผลของการดำเนินงาน( ระยะ 3 ) ภาค2/54

1. มีการนำผลการนิเทศ และผลการประเมินมาใช้ ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

2. มีการวิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

3. มีรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน

4. มีการสร้างเครือข่าย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระยะ4. นำสู่วิถีคุณภาพ (ภาค1 / 2555)

   ๐ มีแผนบริหารจัดการ โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตรมจุดเน้น

   ๐ มีนวัตกรรมการบริหารฯ นิเทศ กำกับ ประเมินผู้เรียนตามจุดเน้น  ทะเบียน  

   ๐ ส่งเสริมครูสร้าง นวัตกรรม เครื่องมือวัดผล

   ๐ ครูทำวิจัย แลกเปลี่ยน เผยแพร่เครือข่าย

ผลของการดำเนินงาน( ระยะ 4)ภาค1/55

1. มีระบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้เรียน

 2. มีนวัตกรรมการพัฒนาผู้เรียน

 3. มีเครื่องมือวัด /ประเมินผลการพัฒนาผู้เรียน

    ที่มีคุณภาพ

4. มีการเผยแพร่การวิจัยและผลการพัฒนาผู้เรียน

 

 

ระยะ5 มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่ (2/2555)

   ๐ ข้อมูลประเมินคุณภาพผู้เรียนตมจุดเน้นครบ

   ๐ จัดเวทีสะท้อนคิด แลกเปลี่ยน สร้างเครือข่าย  ๐ ครูจัดการเรียนรู้หลากหลาย ครอบคลุมเนื้อหา กระบวนการ เจตคติ ใน/นอกห้อง หน่วยฯดี วิจัย

   ๐ ผู้เรียน เรียนรู้อย่างมีความหมาย ปฏิบัติจริง ใน/นอกห้อง แหล่งเรียนรู้ตามถนัด สนใจ

 

ผลของการดำเนินงาน ( ระยะ 5 ) ภาค 2 /2555

  1. นักเรียนมีคุณภาพตามจุดเน้น

  2. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

  3. มีผู้บริหารมืออาชีพ

  4. ครูมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ/

      ครูมืออาชีพ

  5. โรงเรียนมีการจัดการความรู้

  6. มีการขยายเครือข่าย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้

เราจะพบว่าบทบาท หน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่ และหน่วยที่รับผิดชอบ

 1.สร้างตระหนัก รู้ เข้าใจจุดเน้นพัฒนาผู้เรียน

   ตัวชี้วัด  บทบาท ร.ร.

 2. ส่งเสริม ทำระบบข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล/โรง

 3. ส่งเสริม ทำแผนพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น

 4. ส่งเสริมระบบประกัน

  5. ทำแผน ใช้กระบวนการวิจัยในการนิเทศฯ

  6. สร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้

  7. รายงานความก้าวหน้าผู้เรียน / ร.ร. ตามจุดเน้น
คลังความรู้ทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ 20 / ต.ค. / 2557
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 25 / ก.ค. / 2557
      การพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ 6 / พ.ค. / 2557
      94.29% เด็กเตรียมฯ คว้าที่1 Admissions 56 9 / พ.ค. / 2556
      ดาราวัยรุ่น : แบ่งเวลาเรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ 7 / พ.ค. / 2556


     ""ศูนย์พัฒนาวิชาการ และบริหารจัดการความรู้ สพม.21" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูในสังกัด สพม.21 ซึ่งได้นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของคณะครูอาจารย์ทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียน หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "ศูนย์พัฒนาวิชาการ และบริหารจัดการความรู้ สพม.21" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่คณะครูอาจารย์ทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "ศูนย์พัฒนาวิชาการ และบริหารจัดการความรู้ สพม.21""