บทความทางวิชาการ
7/ก.ย./2562

ตัวอย่างการใช้นวัตกรรมการแก้ปัญหา นักเรียนเล่นโทรศัพท์

ตัวอย่างการใช้นวัตกรรมการแก้ปัญหา นักเรียนเล่นโทรศัพท์

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : admin
บทความทางวิชาการ
1/ก.ย./2562

รายผลการนิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ PLC : Professional Learning Community โรงเรียนในโครงการ Coaching Teams ปีการศึกษา 2562

รายผลการนิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ PLC : Professional Learning Community โรงเรียนในโครงการ Coaching Teams ปีการศึกษา 2562

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : admin
บทความทางวิชาการ
1/ก.ย./2562

ห้องเรียนสุจริตน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน

ห้องเรียนสุจริตน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
บทความทางวิชาการ
1/ก.ย./2562

โรงเรียนสุจริตสู่การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ

โรงเรียนสุจริตสู่การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
บทความทางวิชาการ
1/ก.ย./2562

การสร้างความสุจริตด้วยการพิชิตข้อสอบออนไลน์

การสร้างความสุจริตด้วยการพิชิตข้อสอบออนไลน์

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
บทความทางวิชาการ
1/ก.ย./2562

การส่งเสริมการทำโครงงานจรวจขวดน้ำเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

การส่งเสริมการทำโครงงานจรวจขวดน้ำเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้.

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
บทความทางวิชาการ
1/ก.ย./2562

การพัฒนาองค์กรสู่โรงเรียนสุจริต

การพัฒนาองค์กรสู่โรงเรียนสุจริต

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
บทความทางวิชาการ
1/ก.ย./2562

การพัฒนาโรงเรียนสุจริตด้วย Mini Project

การพัฒนาโรงเรียนสุจริตด้วยMini Project

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
บทความทางวิชาการ
1/ก.ย./2562

การพัฒนาคุณลักษระผู้เรียนด้วย SCALE Model

การพัฒนาคุณลักษระผู้เรียนด้วย SCALE Model

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
รายงานการประเมินตนเอง ก.ต.ป.น. โรงเรียนพานพนร้าว
15/ส.ค./2562

รายงานการประเมินตนเอง กตปน. โรงเรียนพานพร้าว

ตัวอย่างนำเสนอรายงานการประเมินตนเอง

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan

Popular Post

3/มิ.ย./2560
สูตรคณิตศาสตร์ คิดเร็ว รวมสูตรเลขที่จะทำให้ทำข้อสอบง่ายขึ้น
11/พ.ย./2560
การขับเคลื่อนการศึกษามัธยมศึกษาไทย 4.0 เพื่อการมีงานทำแห่งศตวรรษที่ 21
2/มิ.ย./2560
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังคมวิทยา อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
3/มิ.ย./2560
ใครที่ชอบ Save Password ลงใน Browser จะต้องเปลี่ยนใจเมื่อได้เห็นวีดีโอนี้ !!
19/ส.ค./2560
เอกสารการประชุม โครงการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมสะท้อนผลงานโรงเรียนต้นแบบจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
30/ก.ค./2560
เอกสารการนิเทศการวิจัยเชิงประเมินศตวรรษที่ 21
3/มิ.ย./2560
สร้างอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ด้วยลีนุกซ์
3/มิ.ย./2560
E-Book การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress
11/พ.ย./2560
การจัดการเรียนรู้รูปแบบธุรกิจพอเพียง
5/ก.พ./2561
รายงานการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม

Categories