บทความทางวิชาการ
2/มิ.ย./2560

รายงานการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาซี วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาซี วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพ บทเรียนออนไลน์ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาซี วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี สำหรับนักเรียนชั้นมั

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
บทความทางวิชาการ
2/มิ.ย./2560

ผลการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ รูปแบบ STAD เรื่อง อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน โดยใช้เว็บเป็นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)

ชื่อเรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ รูปแบบ STAD เรื่อง อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน โดยใช้เว็บเป็นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ผู้ศึกษา นางธันยพร แบนอภัย ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชานาญการ โรงเรียนขอนแก่น

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
บทความทางวิชาการ
2/มิ.ย./2560

การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 21

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 21 ผู้ประเมิน

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
บทความทางวิชาการ
2/มิ.ย./2560

บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 รหัสวิชา ง23101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เล่มนี้ได้จัดทำขึ้นเป็นรายวิชาพื้นฐาน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ ระ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
บทความทางวิชาการ
2/มิ.ย./2560

เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ง22102 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ซอฟต์แวร์

นวัตกรรม เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ง22102 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ซอฟต์แวร์

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
บทความทางวิชาการ
2/มิ.ย./2560

plan HCF & LCM

แผนการสอนคณิตศาตร์บูรณาการกับภาษาอังกฤษ เรื่อง ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
บทความทางวิชาการ
2/มิ.ย./2560

practice HCF & LCM

แบบฝึกเรื่อง ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
บทความทางวิชาการ
2/มิ.ย./2560

practice integer

แบบฝึกเรื่องระบบจำนวนเต็ม

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
บทความทางวิชาการ
2/มิ.ย./2560

ptt การสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม

ptt การสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
บทความทางวิชาการ
2/มิ.ย./2560

ptt การสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ค่ะ

ptt การสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ค่ะ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin

Popular Post

3/มิ.ย./2560
สูตรคณิตศาสตร์ คิดเร็ว รวมสูตรเลขที่จะทำให้ทำข้อสอบง่ายขึ้น
11/พ.ย./2560
การขับเคลื่อนการศึกษามัธยมศึกษาไทย 4.0 เพื่อการมีงานทำแห่งศตวรรษที่ 21
2/มิ.ย./2560
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังคมวิทยา อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
3/มิ.ย./2560
ใครที่ชอบ Save Password ลงใน Browser จะต้องเปลี่ยนใจเมื่อได้เห็นวีดีโอนี้ !!
19/ส.ค./2560
เอกสารการประชุม โครงการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมสะท้อนผลงานโรงเรียนต้นแบบจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
30/ก.ค./2560
เอกสารการนิเทศการวิจัยเชิงประเมินศตวรรษที่ 21
3/มิ.ย./2560
สร้างอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ด้วยลีนุกซ์
3/มิ.ย./2560
E-Book การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress
11/พ.ย./2560
การจัดการเรียนรู้รูปแบบธุรกิจพอเพียง
5/ก.พ./2561
รายงานการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม

Categories