รายงานโครงการ KM
2/ธ.ค./2561

รายงานโครงการพัฒนาศูนย์วิชาการและบริหารจัดการความรู้ สู่ความเป็รเลิศ สพม. 21

รายงานการบริหารจัดการความรู้บุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ตามโครงการพัฒนาศูนย์วิชาการและบริหารจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ จัดท าโดย นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ต า

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
ข่าวสารทั่วไป
27/พ.ค./2561

คู่มือการดำเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

คู่มือการดำเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 15 ครั้ง.

 โดย : admin
ข่าวสารทั่วไป
27/พ.ค./2561

แนวทางกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์

แนวทางกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
เอกสารการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ
27/พ.ค./2561

เอกสารโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ

ขอให้ทุกโรงเรียนดาวโหลดเอกสารการขับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ศึกษารายละเอียดและปรับกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้เรียน

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
ข่าวประชาสัมพันธ์
30/มี.ค./2561

เปิดห้องประชุม VDO Conference

ให้โรงเรียนดาวโหลดโปรแกรม VDO Conference เพื่อเตรียมเปิดห้องประชุมประกวดผลงานเชิงนวัตกรรมในโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ในศตวรรษที่ 21

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
รายงานการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ งบประมาณ 2560
13/ก.พ./2561

รายงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม

โรงเรียน โคกคอนวิทยาคม งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 115,160 บาท จำนวนนักเรียน ตามที่เสนอของบประมาณ (จำนวน 334 คน) รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ที่โรงเรียนได้รับงบประมาณ 1.  หลักสูตรทวิศึกษา จำนวน 58 คน แผนการเรียนหลักสูตร 3 แผนการเรียน

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
รายงานการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ งบประมาณ 2560
8/ก.พ./2561

รายงานการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

รายงานผลการใช้งบประมาณ การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวนนักเรียน ตามที่เสนอของบประมาณ (จำนวน ๓๐๓ คน) รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ที่โร

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
รายงานการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ งบประมาณ 2560
5/ก.พ./2561

รายงานการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม

รายงานผลการใช้งบประมาณ การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย งบประมาณที่ได้รับ ๓๐,๒๘๐ บาท จำนวนนักเรียน ตามที่เสนอของบประมาณ (จำนวน ๒๒ คน)  รูปแบบธุรกิจพอเพียง จำนวน ๒๒

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
แผนนิเทศยกระดับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
30/ธ.ค./2560

แผนนิเทศภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

แผนนิเทศยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
การศึกษามัธยมศึกษาไทย 4.0 เพื่อการมีงานทำแห่งศตวรรษที่ 21
11/พ.ย./2560

การขับเคลื่อนการศึกษามัธยมศึกษาไทย 4.0 เพื่อการมีงานทำแห่งศตวรรษที่ 21

การขับเคลื่อนการศึกษามัธยมศึกษาไทย 4.0 เพื่อการมีงานทำแห่งศตวรรษที่ 21

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan

Categories