งานวิจัยการศึกษา
6/ก.พ./2562

รายงานการวิจัยการศึกษาภาพความสำเร็จของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาภาพความสำเร็จของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาภาพความสำเร็จของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เพื่อศึกษา (1) ผลการดำเนินการตามกร

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 4 ครั้ง.

 โดย : สลับ หัดคำหมื่น
งานวิจัยการศึกษา
6/ธ.ค./2561

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ผู้วิจัย กฤษพงศ์ อยู่เย็น สถานศึกษา โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
รายงานโครงการ ก.ต.ป.น. 61
2/ธ.ค./2561

รายงานโครงการ ก.ต.ป.น. 61

รายงานโครงการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เชิงบูรณาการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ประจำปีงบประมาณ ๒๕61 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ จัดทำโดยกลุ่มงานเลขาน

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
รายงานโครงการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ
2/ธ.ค./2561

รายงานโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ

รายงานโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จัดทำโดย นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ รายงานผลการดำเนินโค

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
รายงานโครงการ
2/ธ.ค./2561

รายงานโครงการพัฒนาศูนย์วิชาการและบริหารจัดการความรู้ สู่ความเป็รเลิศ สพม. 21

รายงานการบริหารจัดการความรู้บุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ตามโครงการพัฒนาศูนย์วิชาการและบริหารจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 21 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดย มีวัตถุประสงค์เพ

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
นวัตกรรมทางการศึกษา
2/ต.ค./2561

โครงงาน รองเท้าเพื่อสุขภาพผลิตจากยาพารา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

โครงงาน รองเท้าเพื่อสุขภาพผลิตจากยาพารา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 52644 ครั้ง.

 โดย : admin
นวัตกรรมทางการศึกษา
1/ต.ค./2561

ผลงานนักเรียน การจัดการศึกษาเพื่อการมีงาน โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม

ผลงานนักเรียน การจัดการศึกษาเพื่อการมีงาน โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 10754 ครั้ง.

 โดย : admin
งานวิจัยการศึกษา
28/ก.ย./2561

การประดิษเครื่องประดับนาฎศิลป์ไทย โดยโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม

การประดิษเครื่องประดับนาฎศิลป์ไทย โดย โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3628 ครั้ง.

 โดย : admin
นวัตกรรมทางการศึกษา
28/ก.ย./2561

โครงงาน สมุนไพรดับกลิ่นเท้า โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

โครงงาน สมุนไพรดับกลิ่นเท้า โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 4657 ครั้ง.

 โดย : admin
นวัตกรรมทางการศึกษา
28/ก.ย./2561

ผลงานการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โรงเรีนนเจ็ดสีวิทยาคาร

ผลงานการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โรงเรีนนเจ็ดสีวิทยาคาร

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 6 ครั้ง.

 โดย : admin

Popular Post

2/ต.ค./2561
โครงงาน รองเท้าเพื่อสุขภาพผลิตจากยาพารา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
26/ก.ย./2561
นวัตกรรมนักเรียน หุ่นยนต์เก็บขยะไบด์เอ๊กเซอไซด์ Thailand 4.0 By Studio นักเรียน
1/ต.ค./2561
ผลงานนักเรียน การจัดการศึกษาเพื่อการมีงาน โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
2/มิ.ย./2560
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2/มิ.ย./2560
หน่วยการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2/มิ.ย./2560
วันมาฆบูชา
2/มิ.ย./2560
อันตราที่คุณไม่คาดคิดจาก\" แอพ \" ใน Facebook
2/มิ.ย./2560
การพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ
2/มิ.ย./2560
การสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสพม.21
2/มิ.ย./2560
หน่วยการจัดการเรียนรู้ต้นแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Categories