งานวิจัยการศึกษา
26/ก.ย./2561

นวัตกรรมนักเรียน หุ่นยนต์เก็บขยะไบด์เอ๊กเซอไซด์ Thailand 4.0 By Studio นักเรียน

นวัตกรรมนักเรียน หุ่นยนต์เก็บขยะไบด์เอ๊กเซอไซด์ Thailand 4.0 By Studio นักเรียน

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 58770 ครั้ง.

 โดย : ณัฐพงษ์
งานวิจัยการศึกษา
2/ก.ค./2561

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ แบบร่วมมือกันเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง เงื่อนเชือก โรงเรียนพานพร้าว สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  แบบร่วมมือกันเรียนรู้  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เรื่อง  เงื่อนเชือก  โรงเรียนพานพร้าว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : guest
นวัตกรรมทางการศึกษา
26/มิ.ย./2561

ชุดการสอน วิชาศิลปะ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง รอบรู้เรื่องเครื่องดนตรี ชุดที่ 4 เรื่อง วงดนตรีไทย

         วงดนตรีไทย คือ วงดนตรีที่นำเอาเครื่องดนตรีไทยหลายๆชนิดมาผสมกันเป็นวงดนตรีเพื่อบรรเลงในโอกาสต่าง ๆ ภายใต้หลักการว่าเครื่องดนตรีที่นำมาใช้ต้องมีเสียงกลมกลืนกัน เมื่อบรรเลงจะเกิดความไพเราะ น่าฟัง  และได

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : guest
งานวิจัยการศึกษา
26/มิ.ย./2561

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง รอบรู้เรื่องเครื่องดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ชื่อเรื่อง                          ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน  เรื่อง  รอบรู้เรื่องเครื

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : guest
นวัตกรรมทางการศึกษา
15/มิ.ย./2561

หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชุดที่ ๑ เรื่อง รู้จักและใช้งานกล้องจุลทรรศน์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ ๕ ขั้น เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชุดที่ ๑ เรื่อง รู้จักและใช้งานกล้องจุลทรรศ

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.

 โดย : admin
งานวิจัยการศึกษา
12/มิ.ย./2561

รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหาร ระดับเซลล์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหาร
 ระดับเซลล์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : ืnalinrat upatha
งานวิจัยการศึกษา
26/มี.ค./2561

รายงานการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอน เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

รายงานการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอน เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.

 โดย : guest
งานวิจัยการศึกษา
9/ม.ค./2561

การออกแบบกิจกรรมการเรียนที่ใช้ไอซีทีเป็นฐาน เรื่องสถิติเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมการเรียนที่ใช้ไอซีทีเป็นฐาน ตามเกณฑ์ 80 / 80  (2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การออกแบบกิจกรรมการเรียนที่ใช้ไอซีทีเป็นฐาน วิชาสถิติเบื้องต้

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 2 ครั้ง.

 โดย : samartsu
งานวิจัยการศึกษา
4/ม.ค./2561

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 โดยการใช้แบบฝึกทักษะและวิธีการสอนแบบเชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 โดยการใช้แบบฝึกทักษะและวิธีการสอนแบบเชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : jatuporn
งานวิจัยการศึกษา
6/ธ.ค./2560

การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Daily English ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Daily English ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ สพม.21

3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 3 ครั้ง.

 โดย : guest

Popular Post

2/ต.ค./2561
โครงงาน รองเท้าเพื่อสุขภาพผลิตจากยาพารา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
26/ก.ย./2561
นวัตกรรมนักเรียน หุ่นยนต์เก็บขยะไบด์เอ๊กเซอไซด์ Thailand 4.0 By Studio นักเรียน
1/ต.ค./2561
ผลงานนักเรียน การจัดการศึกษาเพื่อการมีงาน โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
2/มิ.ย./2560
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2/มิ.ย./2560
หน่วยการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2/มิ.ย./2560
วันมาฆบูชา
2/มิ.ย./2560
อันตราที่คุณไม่คาดคิดจาก\" แอพ \" ใน Facebook
2/มิ.ย./2560
การพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ
2/มิ.ย./2560
การสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสพม.21
2/มิ.ย./2560
หน่วยการจัดการเรียนรู้ต้นแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Categories