นวัตกรรมทางการศึกษา
19/ก.ค./2560

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง Poems

เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  เรื่อง  Poems 
เป็นเอกสารที่  นายณุป์  เฉียบแหลม เป็นผู้จัดทำขึ้น  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้บทกว

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : Nu2527
นวัตกรรมทางการศึกษา
10/มิ.ย./2560

รายงานการพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ง21201 เรื่อง ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และจริยธรรรม ความปลอดภัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง     :    รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
                        รห

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

 โดย : pavit
งานวิจัยการศึกษา
2/มิ.ย./2560

รายงานผลการดำเนินงานแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก สพม. 21

รายงานการดำเนินงานตามแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก 28 โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ปีการศึกษา 2557 จัดทำขึ้นโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำผลการพัฒนาไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาคุ

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 4 ครั้ง.

 โดย : admin
งานวิจัยการศึกษา
2/มิ.ย./2560

ตัวอย่างเอกสารการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

โรงเรียนสามารถดาวโหลดเอกสารได้หลังจากสมัครสมาชิกค่ะ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
งานวิจัยการศึกษา
2/มิ.ย./2560

เอกสารการเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนในโครงการ

เอกสารการเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนในโครงการ

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : admin
งานวิจัยการศึกษา
2/มิ.ย./2560

สรุปรายงานการนิเทศ

รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
งานวิจัยการศึกษา
2/มิ.ย./2560

การบูรณาการแหล่งเรียนรู้

การเรียนรู้แบบบูรณาการแหล่งเรียนรู้

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
งานวิจัยการศึกษา
2/มิ.ย./2560

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยา

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบททั่วไปของโครงการและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการเกี่ยวกับความต้องการ

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : admin
งานวิจัยการศึกษา
2/มิ.ย./2560

รายงานการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

บทสรุปผู้บริหาร รายงานการดำเนินการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 36 โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ปีการศึกษา 2556จัดทำขึ้นโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
งานวิจัยการศึกษา
2/มิ.ย./2560

รายงานการนิเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2

รายงานผลการนิเทศเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ จัดทำโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปรายงานผลการนิเทศการเตรียมค

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin

Popular Post

2/ต.ค./2561
โครงงาน รองเท้าเพื่อสุขภาพผลิตจากยาพารา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
26/ก.ย./2561
นวัตกรรมนักเรียน หุ่นยนต์เก็บขยะไบด์เอ๊กเซอไซด์ Thailand 4.0 By Studio นักเรียน
1/ต.ค./2561
ผลงานนักเรียน การจัดการศึกษาเพื่อการมีงาน โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
2/มิ.ย./2560
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2/มิ.ย./2560
หน่วยการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2/มิ.ย./2560
วันมาฆบูชา
2/มิ.ย./2560
อันตราที่คุณไม่คาดคิดจาก\" แอพ \" ใน Facebook
2/มิ.ย./2560
การพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ
2/มิ.ย./2560
การสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสพม.21
2/มิ.ย./2560
หน่วยการจัดการเรียนรู้ต้นแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Categories