งานวิจัยการศึกษา
2/มิ.ย./2560

การพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ

เกี่ยวกับการใช้แบบฝึกทักษะที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนศิลปะ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
งานวิจัยการศึกษา
2/มิ.ย./2560

รายงานการนิเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2

รายงานผลการนิเทศเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ จัดทำโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปรายงานผลการนิเทศการเตรียมค

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
งานวิจัยการศึกษา
2/มิ.ย./2560

ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการสอนเชิงประสบการณ์ประกอบการเรียนแบบกลุ่มรวมมือ (Cooperative Learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การศึกษาค้นคว้าเรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการสอนเชิงประสบการณ์ประกอบการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ(Cooperative Learning) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาป

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
งานวิจัยการศึกษา
2/มิ.ย./2560

ถอดบทเรียนผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์

แนวคิดการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา สร้างแรงบันดาลใจ ใส่ใจฝึกปฏิบัติ ขยายสู่งานประสานเครือข่ายความร่วมมือ ยึดถือมาตรฐาน ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ ภายใต้บทบาทหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ ที่ปฏิบัติงานกับครู ผู้บริหาร และผู้มีส่วนร่วมในการพัฒ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
งานวิจัยการศึกษา
2/มิ.ย./2560

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับศิลปะเพื่อเด็กด้อยโอกาส

ชื่อโครงการ “ศิลปะบำบัดพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนที่ด้อยโอกาส” ภายใต้โครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ ยกย่องเชิดชู “ครูสอนดี” สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายวิชัย สารบัณฑิต ครูกลุ่มสาระการเร

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
งานวิจัยการศึกษา
2/มิ.ย./2560

การเขียน Webpage ประเภท Text Editor

ถอดบทเรียนครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี นายสุวิทย์ ดวงดี โรงเรียนท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 ชื่อผลงาน การเขียน Webpage ประเภท Text Editor *****************************************************************************

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
งานวิจัยการศึกษา
2/มิ.ย./2560

การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดบึงกาฬ)

การถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดีรูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1. ชื่อ นางซ่อนกลิ่น กาหลง และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2. โรงเรียน ปากคาดพิทยาคม สหวิทยาเขต โซ่พิสัย – ปากคาด 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
งานวิจัยการศึกษา
2/มิ.ย./2560

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียน ปากคาดพิทยาคม โดยใช้ข้อสอบ O-Net 3 ปีย้อนหลัง

การถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดีรูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1. ชื่อ นางสะอาด พันธ์เดช และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2. โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สหวิทยาเขต โซ่พิสัย-ปากคาด 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4. ชื่อผลงาน การพัฒนา

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
งานวิจัยการศึกษา
2/มิ.ย./2560

การถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดีรูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดีรูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชื่อ-สกุล นายสุเทพ กองมณีและคณะครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา โรงเรียน นาหนังพัฒนศึกษา สหวิทยาเขต พิสัยสรเดช ชื่อผลงาน เทคนิคการนิเทศ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
งานวิจัยการศึกษา
2/มิ.ย./2560

การถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดีรูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดีรูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียน เดื่อวิทยาคาร สหวิทยาเขต ท่าบ่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อผลงาน ส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนขอ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin

Popular Post

2/ต.ค./2561
โครงงาน รองเท้าเพื่อสุขภาพผลิตจากยาพารา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
26/ก.ย./2561
นวัตกรรมนักเรียน หุ่นยนต์เก็บขยะไบด์เอ๊กเซอไซด์ Thailand 4.0 By Studio นักเรียน
1/ต.ค./2561
ผลงานนักเรียน การจัดการศึกษาเพื่อการมีงาน โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
2/มิ.ย./2560
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2/มิ.ย./2560
หน่วยการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2/มิ.ย./2560
วันมาฆบูชา
2/มิ.ย./2560
อันตราที่คุณไม่คาดคิดจาก\" แอพ \" ใน Facebook
2/มิ.ย./2560
การพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ
2/มิ.ย./2560
การสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสพม.21
2/มิ.ย./2560
หน่วยการจัดการเรียนรู้ต้นแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Categories