งานวิจัยการศึกษา
2/มิ.ย./2560

ตัวอย่างการเขียนวิธีปฏิบัติที่ดีลงเว็บไซต์ KM สพม.21

ขอเชิญชวนครูที่มีผลงานเชิงประจักษ์ได้รับรางวัล เขียนวิธีปฏิบัติที่ดีลงเว็บไซต์ KM สพม .21 เพื่อเผยแพร่ผลงาน และเป็นฐานข้อมูลของเขตพื้นที่

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
งานวิจัยการศึกษา
2/มิ.ย./2560

ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดีรูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสพม.๒๑

กระบวนการดำเนินงาน “จากแรงบันดาลใจ ขยายสู่งาน ประสานเครือข่ายความร่วมมือ ยึดถือมาตรฐานผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์”

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
งานวิจัยการศึกษา
2/มิ.ย./2560

94.29% เด็กเตรียมฯ คว้าที่1 Admissions 56

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในสถานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมอธิการบดีในประเทศไทย หรือ สอท. เปิดเผยว่า สอท. พร้อมประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 อย่างเป็นทางการได

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
งานวิจัยการศึกษา
2/มิ.ย./2560

ดาราวัยรุ่น : แบ่งเวลาเรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

ดาราวัยรุ่น : แบ่งเวลาเรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
งานวิจัยการศึกษา
2/มิ.ย./2560

เสริมคิดคณิตศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการแข่งขันทางวิชาการ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ จึงจัดทำเอกสารเสริมคิดคณิตศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 เพื่อเผยแพร่เป็นแนวทางหนึ่งส

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
งานวิจัยการศึกษา
2/มิ.ย./2560

มาตรฐานการเรียนร่วมเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕

มาตรฐานการเรียนร่วมเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาฉบับนี้ ให้สถานศึกษานำไปใช้จะเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนร่วมในสถานศึกษาให้มีความเป็นเอกภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน เป็นเครื่องมือส่งเสริม สนับสนุนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเข้มแข็งและย

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
งานวิจัยการศึกษา
2/มิ.ย./2560

หน่วยการจัดการเรียนรู้ต้นแบบ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ.หนองคาย

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
งานวิจัยการศึกษา
2/มิ.ย./2560

รายงานผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ขอให้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินงานศึกษาตัวอย่างการรายงานของศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
งานวิจัยการศึกษา
2/มิ.ย./2560

หน่วยการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนน้ำสวยวิทยา

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
งานวิจัยการศึกษา
2/มิ.ย./2560

หน่วยการเรียนรู้เคมี

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (เคมี)

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin

Popular Post

2/ต.ค./2561
โครงงาน รองเท้าเพื่อสุขภาพผลิตจากยาพารา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
26/ก.ย./2561
นวัตกรรมนักเรียน หุ่นยนต์เก็บขยะไบด์เอ๊กเซอไซด์ Thailand 4.0 By Studio นักเรียน
1/ต.ค./2561
ผลงานนักเรียน การจัดการศึกษาเพื่อการมีงาน โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
2/มิ.ย./2560
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2/มิ.ย./2560
หน่วยการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2/มิ.ย./2560
วันมาฆบูชา
2/มิ.ย./2560
อันตราที่คุณไม่คาดคิดจาก\" แอพ \" ใน Facebook
2/มิ.ย./2560
การพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ
2/มิ.ย./2560
การสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสพม.21
2/มิ.ย./2560
หน่วยการจัดการเรียนรู้ต้นแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Categories